Privacy Policy


PRIVACYVERKLARING – LLegendLifestyle.nl

Voor LLegendLifestyle.nl is uw privacy van essentieel belang.

In zoverre LLegendLifestyle.nl uw persoonsgegevens verwerkt, geschiedt zulks conform de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 (GDPR) en van de Belgische Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegeven.

Toepassingsgebied

Door gebruik te maken van de voornoemde websites en van de diensten van LLegendLifestyle.nl aanvaardt de gebruiker / klant dat door LLegendLifestyle.nl bepaalde persoonsgegevens automatisch worden verzameld en verwerkt in overeenstemming met de hierna beschreven doeleinden.

LLegendLifestyle.nl behoudt zich het recht voor onderhavige privacyverklaring aan te passen en / of te wijzigen. Wijzigingen zullen op voornoemde websites kenbaar worden gemaakt.

Verwerking en bewaring van persoonsgegevens

1. LLegendLifestyle.nl verzamelt en verwerkt (o.a.) volgende persoonsgegevens van gebruikers van de voornoemde websites / klanten uitsluitend voor doeleinden van klantenbeheer (communicatie en facturatie) en in het kader van haar specifieke dienstverlening:

– facturatiegegevens (naam, adres, ondernemingsnummer, …);
– contactgegevens zoals het e-mailadres en / of de telefoniegegevens van gebruikers van voornoemde websites en / of klanten.

De persoonsgegevens van de gebruikers van de voornoemde websites en/of van de klanten van LLegendLifestyle.nl worden verwerkt op grond van artikel 6.1. van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

De persoonsgegevens van de gebruikers van de voornoemde websites en/of van de klanten van LLegendLifestyle.nl zullen uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden gebruikt en zullen enkel mits uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van de gebruiker / klant worden meegedeeld aan derden.

In zoverre een verwerking plaatsvindt van de persoonsgegevens van personen die de leeftijd van 16 jaar nog niet hebben bereikt, wordt overeenkomstig artikel 6.1 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming om de expliciete toestemming van de ouder of de voogd gevraagd, waarbij deze laatste te allen tijde over het recht beschikt om de gegeven toestemming terug in te trekken.

2. Persoonsgegevens worden bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen te identificeren en worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

LLegendLifestyle.nl verbindt zich ertoe de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te beschermen en heeft veiligheidsmaatregelen genomen om elk gebeurlijk verlies of misbruik te voorkomen.

Mocht zich toch ongewild een handeling voordoen met persoonsgegevens die niet in onderhavige privacyverklaring werd vermeld, dan zal LLegendLifestyle.nl – conform de wettelijke bepalingen ter zake – van deze handeling binnen de 72 uur melding doen aan de bevoegde autoriteit en de betrokken partijen hiervan op de hoogte stellen.

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens – klachten

1. Op grond van art. 6.1 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft de gebruiker van voornoemde websites en/of de klant van LLegendLifestyle.nl te allen tijde recht op inzage van zijn / haar persoonsgegevens en kan hij / zij deze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, kan hij / zij de persoonsgegevens laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar maken tegen de verwerking ervan.

Daarenboven heeft de gebruiker van voornoemde websites en/of de klant van LLegendLifestyle.nl het recht een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn / haar persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere onderneming. Deze aanvraag is kosteloos, uitgezonderd indien binnen een termijn van zes maanden voorafgaand aan het verzoek reeds eerder een verzoek of een vraag tot bijkomende kopieën werd geformuleerd, in welk geval LLegendLifestyle.nl het recht heeft om een redelijke vergoeding aan te rekenen op basis van de administratieve kost die het nieuwe verzoek met zich meebrengt.

LLegendLifestyle.nl verbindt zich ertoe om binnen uiterlijk één maand na een verzoek zoals hoger bedoeld, het nodige te doen.

De gebruiker van voornoemde websites en/of de klant van LLegendLifestyle.nl heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn / haar persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Voor meer informatie, vragen of opmerkingen omtrent het privacybeleid van LLegendLifestyle.nl of verzoeken zoals hoger beschreven kan de gebruiker van voornoemde websites en/of de klant van LLegendLifestyle.nl ons contacteren via volgend e-mailadres: info@LLegendLifestyle.nl

Cookies en Google Analytics

De voornoemde websites gebruiken cookies teneinde deze websites beter af te stemmen op de behoeften van haar gebruikers / haar klanten. Het gebruik van cookies kan door de gebruikers van de websites steeds worden geweigerd, doch zulks kan de toegang tot bepaalde diensten belemmeren.

De voornoemde websites gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de websites gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. We hebben hier geen invloed op. We hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Het IP-adres van de bezoekers van voornoemde websites wordt nadrukkelijk niet meegegeven. Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens door Google Analytics vindt u in de privacyverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl

Gelinkte websites

De voornoemde websites bevatten links naar andere websites. Onderhavige privacyverklaring geldt uitsluitend voor de websites vermeld in deze verklaring.

Taal en toepasbaarheid

Indien de bewoordingen of de begrippen gebruikt in de vertaling van de Nederlandstalige Privacyverklaring een andere strekking zouden hebben in de Engelse taal dan deze die in de Nederlandstalige Privacyverklaring oorspronkelijk is bedoeld, dient daaraan de strekking en/of betekenis te worden gegeven die overeenstemt met het recht en de taal van LLegendLifestyle.nl, i.e. het Nederlandse recht en de Nederlandse taal.
Search